header banner
Default

2023 Exxen 2 ki i kullanılabilir mi?


Table of Contents

  Acun Il�cal� taraf�ndan kurulan ve i�erisinde dizi, film, ma� yay�nlar�, talk showlar gibi bir �ok i�erik bar�nd�ran Exxen, olduk�a ilgi g�r�yor. �yeli�in paral� oldu�u platformda �yelik sat�n alanlar ka� ki�iyle birlikte kullanabileceklerini merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlar�nda Exxen ayn� anda ka� ki�i izleyebilir, tek cihazda ka� ki�i kullanabilir? Sorular� ara�t�r�l�yor. ��te cevaplar...

  EXXEN KA� K��� KULLANAB�L�R, 2 K��� KULLANAB�L�R M�?

  Exxen'i ayn� �yelikle ayn� anda birden fazla cihazda izleyebilir miyim?

  Exxen i�eriklerini, �yeli�inle ayn� anda 1 cihazdan izleyebilirsin.

  Exxen i�eriklerini izlemek istedi�imde, hesab�m�n zaten kullan�lmakta oldu�u uyar�s�n� al�yorum.

  Bu durumun nedeni a�a��dakilerden biri olabilir:

  Exxen hesab�n ba�ka bir cihazda kullan�l�yor.

  Exxen hesab�n� ayn� anda birden fazla ki�i kullan�yor.

  ��z�m i�in di�er cihazlarda oturumu sonland�r�n. Exxen uygulamas� ayn� anda sadece 1 cihazda izlenebilir.

  EXXEN SPOR �YEL�K PAKET� �CRET� 2023

  2023 y�l�na zaml� bir giri� yapan Exxen, May�s ay�nda ise ikinci kez zamland�. Yap�lan zamlar�nda ard�ndan en ucuz Exxen paketi 54 TL'ye kadar ��km�� durumda.

  ��te Exxen'in 2023 y�l�na ait g�ncel �yelik fiyatlar�:

  Standart Dijital �yelik (Reklaml�) Ayl�k: 84,50 TL

  Standart Dijital �yelik Y�ll�k: 70,40 TL x 12 ay

  Exxen Spor Paketi (Reklaml�) Ayl�k: 157 TL

  Exxen Spor Paketi (Reklams�z) Ayl�k: 184 TL

  Di�er yandan spor yay�nlar� yapan Exxenspor'un fiyatlar� da ge�ti�imiz d�nemde �nemli miktarda art�� g�sterdi. Son yap�lan zamlar�n ard�ndan en uygun paket ayl�k 119 TL olurken, reklams�z aboneli�in fiyat� ise 169 TL'ye ula�t�.

  Exxen kullanmay� b�rakmak isteyenlerin b�y�k b�l�m� ne yapaca��n� bilmiyor. ��te Exxen �yelik iptali rehberi ve Exxen abonelik iptali i�lemi!

  EXXEN ABONEL�K �CRETLER� NE KADAR?

  Reklaml� ayl�k paket – 64.90 TL

  Reklaml� y�ll�k paket – Ayl�k 54 TL (Toplamda 648 TL)

  Reklams�z ayl�k paket – 89.90 TL

  Reklams�z y�ll�k paket – 74.90 TL (Toplamda 898.80 TL)

  EXXENSPOR ABONEL�K �CRETLER� NE KADAR?

  Reklaml� ayl�k paket – 144.90 TL

  Reklaml� sezonluk paket – Ayl�k 119.90 (Toplamda 1.428 TL)

  Reklams�z ayl�k paket – 169.90 TL

  Reklams�z sezonluk paket – Ayl�k 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

  EXXEN HESABI NASIL A�ILIR? – EXXEN'E NASIL KAYIT OLUNUR?

  Ad�m 1:��lk olarak Exxen ana sayfas�n� buradan a��n.

  Ad�m 2:�Ana sayfa �zerinden Ad Soyad ve E-posta alanlar�n� doldurduktan sonra 7 g�n �cretsiz izle butonuna t�klay�n.

  Ad�m 3:�Birinci a�amada e-posta adresiniz, �ifreniz ve telefon numaran�z� girmeniz gerekiyor. Bu alanlar� doldurduktan sonra ilgili �artlar� kabul edip ilerleyin.

  Ad�m 4:�Abonelik tipi ile ilgili ad�mda d�rt farkl� �yelik tipi bizi kar��l�yor. Kendinize uygun paketi se�ip son ad�ma ge�ebilirsiniz.

  D�viz kurunun artmas� ve d�na genelinde ya�anan enflasyon di�er t�m hizmetlerde oldu�u gibi Exxen abonelik fiyat�na da olumsuz yans�m�� durumda.

  Sources


  Article information

  Author: Aaron Peters

  Last Updated: 1703727002

  Views: 1009

  Rating: 4.1 / 5 (96 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Aaron Peters

  Birthday: 2001-04-20

  Address: 9262 Douglas Islands, Port Mark, GA 59216

  Phone: +4557224201815096

  Job: Physiotherapist

  Hobby: Crochet, Sewing, Painting, Calligraphy, Fishing, Skydiving, Cycling

  Introduction: My name is Aaron Peters, I am a unguarded, courageous, talented, treasured, resolved, frank, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.