header banner
Default

Yatırımcılar fiyat kazanç F/K oranını nasıl yorumlar? Borsada fiyat kazanç oranı kaç olmalı ve nasıl okunmalıdır?


24.12.2022 19:32 | Son Güncelleme:

Listeye Ekle

TAKİP ET

Fiyat kazanç oranı genel anlam olarak bir hisse senedinin eriştiği kazanca göre o hissenin fiyatını değerlendirme maksadıyla kullanılan bir oran olarak karşımıza çıkar. Fiyat/Kazanç oranı ya da F/K oranı, bir hisse senedi fiyatının şirketin kazancına olan oranını belirtmek amacıyla kullanılır. Böylece firmanın satışlardan ulaştığı kârı, maddi performansı ve piyasadaki yeri fiyat kazanç oranı kullanılarak analiz edilir. Bir yatırımcının doğru hisseye yapacağı yatırım hakkında karar vermesi adına önem taşıyan pek çok metot bulunur. Fiyat kazanç oranı da hisse senetlerini değerlendirmek adına kullanılan ve oldukça etkili olan metotlardan biridir. Fiyat kazanç oranı bu metotlar arasında kolay anlaşılabilir olması sebebiyle tercih edilir.

Borsada fiyat kazanç oranı kaç olmalı?

VIDEO: Fiyat Kazanç Oranı (F/K)
EMRAH LAFCI

F/K oranı bir işletmenin hisse fiyatının ucuz ya da pahalı olduğunu gösterir. F/K oranı için belirli bir oran bulunmaz. Fakat bu oranın yüksek veya düşük olması farklı anlama gelir. Belirlenen bu değerler de yatırımcılar adına önemli değerlendirmelerdir. Belirlenen F/K oranı yüksek ise o işletmenin geleceğe dair beklentisi de ona göre şekillenerek yükselebilir. Birçok yatırımcı genellikle F/K oranı düşük olan işletmelerin hisselerine yatırım yapmayı daha uygun görebilir ve F/K oranı düşük olan hisselere yönelebilir. Fakat yine de F/K oranı tek başına bir ölçüm aracı olarak değerlendirilmemelidir. Daha geniş analizler sonucunda yapılan yatırımlar daha yararlı netice elde etmek için önemlidir.

Borsadaki gelecek tahminler ve beklentiler için F/K analizi kullanılabilir. Yani F/K analiziyle geleceğe yönelik hesaplamalar yapılabilir. Bir işletmenin gelecekteki 4 çeyrekte elde edilmesini beklenen kârı hesaplamaya katarak gelecekteki F/K hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Ancak F/K elbette tek başına bir analiz aracı olarak kullanılmamalıdır. F/K oranını bir örnekle açıklama gerekirse bir şirketin fiyat kazanç oranı 10 ise yatırımcılar 1 dolarlık her şirket kârı için 10 dolar ödemeye razıdır.

Yatırımcılar fiyat kazanç oranını nasıl yorumlar?

VIDEO: Fiyat Kazanç Oranı (F/K) nedir? [Borsa Eğitimi]
Doç. Dr. Serkan Ünal

Fiyat kazanç oranını yorumlamak için şirketin son dört çeyrek dönemde sağlamış olduğu kâr ve ileri dönemdeki dört çeyrekte sağlayabileceği tahmini kazanç düzeyinin belirlenmesi gerekir. Geçmiş döneme bağlı olarak ortaya çıkan veriler göz önünde bulundurularak fiyat kazanç oranı belirlenir. Daha geniş analizlerle beraber kullanılan fiyat kazanç oranı, belirli bir tahmin oluşturmak ve kâr sağlamak adına değerli bilgiler sunmaktadır.

Fiyat kazanç oranı yorumlanırken net olan kârın kaynağını belirlemek önemlidir. Firmalar, yatırım ya da bağış gibi faaliyetler neticesinde de vergi geliri edinebilir ve bununla birlikte olması gerekenden daha fazla net dönemsel kar elde edilebilir. Dönemsel olarak elde edilen net kâr üzerinde belirlenen fiyat kazanç oranı, kâr sağlayan kalemlerin büyük ölçüde işletmenin faaliyetine bağlı gelirlerden meydana gelmesiyle anlam kazanır.

Bir şirketin fiyat kazanç oranının yüksek olması şirketin ileriye dönük beklentisinin yüksek olduğu ya da şirket hissesinin ettiği kâra oranla daha pahalı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ancak fiyat kazanç oranı her zaman hissenin asıl değerini göstermeyebilir.

Keşfet

Sources


Article information

Author: Denise Anderson

Last Updated: 1702551002

Views: 699

Rating: 4.7 / 5 (110 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Denise Anderson

Birthday: 1919-08-08

Address: 8232 Hill Villages, Port Jeannechester, KY 95213

Phone: +4248328863790018

Job: Article Writer

Hobby: Survival Skills, Hiking, Gardening, Whiskey Distilling, Pottery, Magic Tricks, Amateur Radio

Introduction: My name is Denise Anderson, I am a rich, vivid, dear, welcoming, Open, dazzling, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.